POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti www.cimiteroebraicogorizia.eu/

Aplikacija zbira nekatere osebne podatke uporabnikov.

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in s pomočjo naslednjih storitev:

Registracija in avtentikacija WordPress.com Single Sign On

Osebni podatki: razne vrste podatkov, kot je podrobno navedeno v politiki zasebnosti 

 

Storitve platforme in gostovanja

WordPress.com

Osebni podatki: orodje za sledenje

 

Statistika

Google Analytics in WordPress  Stat

Osebni podatki: podatki o uporabi; orodje za sledenje

 

Testiranje učinkovitosti vsebin in funkcij (A/B testiranje)

Google Optimize in Google Optimize  360

Osebni podatki: podatki o uporabi; orodje za sledenje

 

Prikaz vsebin z zunanjih platform

Google Fonts

Osebni podatki: podatki o uporabi: razne vrste podatkov, kot je podrobno navedeno v politiki zasebnosti

Font Awesome

Osebni podatki: podatki o uporabi

Politika zasebnosti www.cimiteroebraicogorizia.eu/

Aplikacija zbira nekatere osebne podatke uporabnikov.

Dokument je mogoče natisniti z ukazom za tiskanje, ki je na voljo med nastavitvami kateregakoli brskalnika.

 

 

Upravljavec podatkov

Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia – Lungotevere R. Sanzio 9 – 00153 Rim (Italija)

E-naslov upravljavca:  fondazione@ucei.it

 

Vrste podatkov, ki se jih zbira

Aplikacija sama ali prek tretjih oseb zbira naslednje osebne podatke: podatki o uporabi; orodje za sledenje.

Podrobnosti o vseh vrstah podatkov, ki se jih zbira, so navedene v ustreznih oddelkih te politike zasebnosti ali v informativnem besedilu, ki je prikazano pred zbiranjem podatkov.

Osebne podatke lahko uporabnik vnese prostovoljno, v primeru podatkov o uporabi pa se zbiranje podatkov izvaja avtomatsko med samo uporabo aplikacije.

Če ni drugače določeno, so vsi podatki, ki jih zahteva ta aplikacija, obvezni. Če uporabnik ne posreduje teh podatkov, aplikacija nekaterih storitev ne more izvajati. V primerih, ko aplikacija izrecno navaja, da nekateri podatki niso obvezni, uporabnikom ni potrebno sporočiti teh podatkov, ne da bi to vplivalo na razpoložljivost ali delovanje storitve. Uporabniki, ki so v dvomih glede tega, kateri podatki so obvezni, naj se obrnejo na upravljavca.

V primerih, ko aplikacija ali drugi upravljavci storitev, ki jih nudi aplikacija, uporabijo piškotke ali druga orodja za sledenje, se le-ti uporabljajo za zagotovitev storitve ter za druge namene, ki so opisani v tem dokumentu in v Politiki piškotkov, če je ta na voljo.

Uporabnik je odgovoren za osebne podatke tretjih oseb, ki se jih pridobi, objavi ali posreduje prek te aplikacije; uporabnik zagotavlja, da ima pravico sporočiti ali posredovati te podatke ter razreši upravljavca kakršnekoli odgovornosti do tretjih oseb.

 

Način in kraj obdelave zbranih podatkov    

Način obdelave

Upravljavec sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov.

Obdelava podatkov se izvaja s pomočjo informacijskih in/ali elektronskih orodij, organizacija in logika obdelave sta tesno povezani z navedenimi nameni. Poleg upravljavca imajo v nekaterih primerih do podatkov dostop tudi drugi subjekti, vključeni v storitve te aplikacije (administrativno, trgovsko, tržno, pravno osebje, sistemski upravljavci) oziroma zunanji subjekti (dobavitelji drugih tehničnih storitev, poštni kurirji, ponudniki gostovanja, informacijske družbe, komunikacijske agencije), ki jih upravljavec po potrebi imenuje za obdelovalce podatkov. Posodobljen seznam obdelovalcev podatkov se lahko kadarkoli zahteva od upravljavca podatkov.

 

Pravna podlaga za obdelavo

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnika, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • uporabnik je dal privolitev za enega ali več specifičnih namenov. Opomba: po nekaterih zakonodajah se lahko upravljavcu omogoči obdelavo osebnih podatkov, dokler uporabnik ne nasprotuje taki obdelavi (“opt-out”), ne da bi bilo pridobljeno soglasje in ne da bi obstajala druga pravna podlaga izmed navedenih v nadaljevanju. Vendar to ne velja, kadar je obdelava osebnih podatkov urejena skladno z evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov;
 • obdelava podatkov je nujna za izvedbo pogodbe z uporabnikom in / ali za kakršne koli predpogodbene obveznosti;
 • obdelava podatkov je nujna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava podatkov je nujna za izvajanje naloge v javnem interesu ali za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih ima upravljavec;
 • obdelava podatkov je potrebna za zaščito zakonitih interesov 

upravljavca ali tretjih oseb.

Vsekakor je vedno možno zahtevati od upravljavca, da pojasni pravno podlago za vsako obdelavo in še zlasti, da navede, ali je obdelava podatkov utemeljena z zakonom, predvidena po pogodbi ali nujna za izvršitev pogodbe.

Kraj

Obdelava podatkov poteka na operativnih sedežih upravljavca in na vsakem drugem kraju, kjer se nahajajo stranke, vključene v obdelavo. Za več informacij se obrnite na upravljavca. 

Osebne podatke uporabnika se lahko prenese v drugo državo od tiste, kjer se uporabnik nahaja. Za dodatne informacije o kraju obdelave podatkov lahko uporabnik preveri oddelek, ki vsebuje podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico pridobiti informacije o pravni podlagi za prenos podatkov izven Evropske unije ali na organizacijo mednarodnega javnega prava ali mednarodno organizacijo, ki jo ustanovijo dve ali več držav, kot npr. OZN, ter informacije o varnostnih ukrepih, ki jih je uvedel upravljavec za zaščito podatkov.

Uporabnik lahko preveri, ali se zgoraj opisani prenosi podatkov izvajajo, in sicer tako, da pregleda oddelek tega dokumenta, ki vsebuje podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov ali se za informacije obrne na upravljavca prek uvodoma navedenih kontaktnih naslovov.

 

Obdobje hrambe podatkov

Osebni podatki se obdelujejo in shranjujejo tako dolgo, kot to zahteva namen, za katerega so bili zbrani.

Zatorej:

 • osebni podatki, ki so bili zbrani za namene izvajanja pogodbe med upravljavcem in uporabnikom, bodo shranjeni do dokončne izvedbe pogodbe.
 • osebni podatki, ki so bili zbrani za namene, povezane z zakonitimi interesi upravljavca, bodo shranjeni do izpolnitve teh interesov. Uporabnik lahko pridobi dodatne informacije o zakonitih interesih upravljavca v ustreznem oddelku tega dokumenta ali tako, da se obrne na upravljavca. 

Če obdelava podatkov temelji na soglasju uporabnika, lahko upravljavec hrani osebne podatke tudi za daljše obdobje, do preklica soglasja.

Poleg tega je upravljavec morda dolžan hraniti osebne podatke za daljše obdobje zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti ali na podlagi odredbe pristojnega organa.

Po izteku obdobja hrambe se osebni podatki izbrišejo. Zato pravic do dostopa, izbrisa, popravka in do prenosljivosti podatkov ni mogoče uveljavljati po izteku obdobja hrambe.

 

Namen obdelave zbranih podatkov

Osebni podatki uporabnika se zbirajo, da upravljavec lahko nudi svoje storitve,

izpolni zakonsko predvidene obveznosti, se odzove na zahtevke ali izvršbe, zaščiti svoje pravice in interese (ali pravice in interese uporabnikov ali tretjih oseb), ugotovi morebitne zlonamerne ali goljufive dejavnosti, ter za naslednje namene:  prikaz vsebin z zunanjih platform, statistika, storitve platforme in gostovanja, registracija in avtentikacija, testiranje učinkovitosti vsebin in funkcij (A/B testiranje).

Za podrobne informacije o namenih obdelave podatkov in o osebnih podatkih, ki se obdelujejo za posamezni namen, si lahko uporabnik prebere oddelek “Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov”.

 

Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in s pomočjo naslednjih storitev: Registracija in avtentikacija

Storitve platforme in gostovanja Statistika

Testiranje učinkovitosti vsebin in funkcij (A/B testiranje) Prikaz vsebin z zunanjih platform

 

Pravice uporabnika

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede svojih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec.

Uporabnik ima zlasti naslednje pravice:

 • v vsakem trenutku lahko prekliče soglasje. Uporabnik lahko prekliče predhodno dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • ugovarja obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj. Uporabnik lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, če obdelava poteka na pravni podlagi, za katero ni dal soglasja. Več podrobnosti o pravici do ugovora je navedenih v spodnjem oddelku.
 • dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj. Uporabnik ima pravico pridobiti informacije o podatkih, ki jih upravljavec obdeluje, o določenih vidikih obdelave, prav tako ima pravico pridobiti kopijo obdelovanih podatkov.
 • preveri podatke in zahteva popravek. Uporabnik lahko preveri točnost podatkov, ki se nanašajo nanj in zahteva posodobitev ali popravek.
 • zahteva omejitev obdelave. V določenih pogojih lahko uporabnik zahteva omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo nanj.  V tem primeru upravljavec ne bo več obdeloval podatkov za nobenega od namenov, razen za shranjevanje. 
 • zahteva izbris ali odstranitev osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V določenih pogojih lahko uporabnik od upravljavca zahteva, da izbriše podatke, ki se nanašajo nanj.
 • prejme podatke, ki se nanašajo nanj ali zahteva prenos na drugega upravljavca. Uporabnik ima pravico, da podatke, ki se nanašajo nanj, dobi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in, če je to tehnično izvedljivo, zahteva prenos na drugega upravljavca brez kakršnihkoli ovir.  Ta določba se uporablja pod pogojem, da se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in da obdelava temelji na soglasju uporabnika, na pogodbi, sklenjeni z uporabnikom, ali na pogodbenih obveznostih, povezanih z uporabnikom.
 • vloži pritožbo. Uporabnik lahko vloži pritožbo pristojnemu nadzornemu organu za varstvo podatkov ali sproži sodni postopek.

 

Podrobnosti o pravici do ugovora

Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju javnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu, ali za uresničitev zakonitih interesov upravljavca, ima uporabnik pravico ugovarjati obdelavi iz razlogov, povezanih s svojo posebno situacijo.

Uporabniki morajo vedeti, da v primeru obdelave njihovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, lahko ugovarjajo obdelavi brez obrazložitve. Uporabniki si lahko ogledajo ustrezne oddelke tega dokumenta in ugotovijo, ali upravljavec obdeluje podatke za namene neposrednega trženja.

 

Kako uveljaviti pravice

Uporabniki uveljavijo svoje pravice z zahtevo, ki jo pošljejo na kontaktne naslove upravljavca, navedene v tem dokumentu. Vložitev zahteve ni povezana s stroški, upravljavec odgovori na zahtevo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku enega meseca.