PROJEKT OBNOVE

Foto The Center for Jewish Art, Hebrew University of Jerusalem

ZGODOVINSKA
RAZISKAVA

Raziskava arhivskih virov je usmerjena v zbiranje posrednih virov, ki so povezani z zgodovino lokacije, od njene ustanovitve in/ali začetkov do danes. V obravnavanem primeru je posebej pomembno zbrati vse informacije o pokopih, da se ugotovi število nagrobnikov, ki so zdaj morda zakopani, da se jih datira in določi imena družin, katerim nagrobniki pripadajo. Raziskava bo nato razširjena na dokumente o gradbenem razvoju pokopališča, tako v zvezi z nastankom in širitvijo pokopališča, kot tudi glede izdelave arhitekturno posebej pomembnih elementov. S pregledovanjem državnih in občinskih arhivov ter arhiva judovske skupnosti se bo nato zbralo popise pokopov in morebitno slikovno gradivo. Ko bo arhivski material zbran, se bo predvidoma izdelalo kopije z računalniškimi sredstvi ter inventarni popis, prav tako tudi seznam vseh najpomembnejših dogodkov.

METODOLOŠKI
PRISTOP

Okvirni znesek za izvedbo projekta in obnovitvenih del na pokopališču in nagrobnikih bo določen na podlagi primerjave z izkušnjami na podobnem projektu, ki je bil v preteklih letih izveden kot poskusno delovišče na monumentalnem judovskem pokopališču na aveniji Ariosto v Firencah na pobudo združenja Opera del Tempio ebraico iz Firenc. Izkušnje so pokazale, da ima takšen pristop prednosti in ga je lažje upravljati kot druge oblike pogodb tradicionalnega tipa. Celotno dejavnost smo zato zastavili kot je opisano v nadaljevanju:

A. Poskusno delovišče – šola za restavriranje kamna z raziskovalci, študenti in mladimi. Območje je bilo razdeljeno v sektorje, v katerih raziskovalcem nudita pomoč dva mentorja (obrtnik restavrator in gradbeno podjetje) ter koordinator.

B. V prvi fazi delovišča se v vsakem sektorju zastavi izkop terena, delo se izvaja ročno z majhnim orodjem, s katerim se odkriva zakopane nagrobnike, prekrite s plastjo zemlje in rastja. 

C. Začetek delovišča-šole je povezan z izvajanjem raznih faz restavratorskega dela: čiščenje, lepljenje, štukature, utrditev in zaščita.

PROJEKT ZA GRADBENO
DOVOLJENJE

 1. Zgodovinsko poročilo z navedbo obdobij uporabe pokopališča ter posebej pomembnih pokopov
 2. 2.Poročilo z opisom dejanskega stanja na lokaciji in cilji projekta
 3. Strokovno tehnično poročilo, izdelano na podlagi uvodnih del, meritev in opravljenih raziskav
 4. Določitev lokacij in ravninsko-višinske meritve
 5. Splošne ugotovitve o stanju degradacije (na podlagi opravljenega zbiranja podatkov)
 6. Splošen pregled in opis predmetov
 7. Načrt pogledov na pokopališče z okoliških prometnic
 8. Povzetki posegov, ki se jih izvede
 9. Specifikacija specializiranih obdelav
 10. Prvi splošni popis del
 11. Finančni načrt
 12. Navodila za sestavo varnostnega načrta
 13. Časovni načrt

PROJEKT ZA
IZVEDBO

 1. Odločitve o specifičnih vrstah posegov
 2. Določitev specifičnih posegov na posameznih nagrobnikih
 3. Popis del
 4. Odločitev o omejitvi posegov
 5. Namestitev in lokacija najdb brez referenc